http://www.mambalitour.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

สถิติ

เปิดเว็บ21/12/2009
อัพเดท28/08/2023
ผู้เข้าชม747,620
เปิดเพจ1,154,289

Package Tour

เรื่องควรรู้ก่อนเที่ยวบาหลี

Package Bali 3 วัน 2 คืน ไม่รวมค่าที่พัก

Package Bali 3 วัน 2 คืน ไม่รวมค่าที่พัก

Package นี้ทำขึ้นสำหรับทุกท่านที่ต้องการเที่ยวอย่างอิสระที่บาหลี เพียงแต่ท่านซื้อตั๋วเดินทางเองและท่านมีความประส่งค์ต้องการจองที่พักเอง เรามีโปรแกรมการท่องเที่ยวจัดเตรียมไว้ให้ท่าน แบบที่ท่านไม่พลาดสถานที่เที่ยวสำคัญๆ นำท่านลิ้มรสร้านอาหารชื่อดัง รสชาติอร่อยของที่นี้ และที่สำคัญได้ซื้อของฝากราคาแสนถูกจากตลาดท้องถิ่น

 

วันแรก  กรุงเทพ - ปูราตามันอายุนหรือวัดเม็งวี- วิหารทานาห์ลอต

               เดินทางสู่สนามบินงูระห์รัย เกาะบาหลี พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่คนไทย แนะนำไกด์ท้องถิ่นให้ท่านได้รู้จัก

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารจีน

บ่าย        เยี่ยมชม วัดเม็งวี หรือ Pura Taman Ayun ราชเทวสถานแห่งนี้ เคยใช้ในการประกอบพิธีกรรมของกษัตริย์ราชวงศ์เม็งวี ประตูวัดตั้งตระหง่านสูงใหญ่บ่งบอกถึงความรุ่งเรื่องในอดีตของราชวงศ์นี้ กำแพงก่อด้วยหินสูงแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง ท่านสามารถมองเห็นเมรุ หรือเจดีย์แบบบาหลี ที่มีหลายขนาดเพื่อบูชาเทพเจ้าแต่ละองค์ใช้การเรียงชั้นของหลังคาที่แตกต่างกันไป วัดนี้มีคูน้ำรอบล้อมตามหลักความเชื่อว่าที่สื่อถึงแดนสุขาวดีแบบฮินดู จากนั้นนำท่านไปยังวิหารทานาต์ลอต (Pura Tanah Lot) ที่มีชื่อเสียงที่สุดและเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพมากที่สุดของเกาะบาหลี วิหารนี้ตั้งอยู่บนผาหินนอกชายฝั่งในเวิ้งอ่าว อันเกิดจากการกัดเซาะของเกลียวคลื่น สิ่งที่ทำให้วัดแห่งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเมื่อชมวิหารทานาต์ลอตยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเป็นเสมือนภาพของหอคอยสีดำและไม้ช่อใบที่ปกคลุมหน้าผาชวนให้นึกถึงความอ่อนช้อยของภาพวาดจีน นอกจากนี้ท่านยังสามารถชื่นชมพระอาทิตย์ยามอัศดงได้จากชายฝั่งข้างเคียง

ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหาร Dirty Duck เป็ดร่อนสไตร์บาหลี ที่มีชื่อเสียงมานานนับสิบปี

 

วันที่สอง  วัดถ้ำช้าง- วัดเทมภัคสิริงค์ ตลาดปราบเซียน- หมู่บ้านคินตามณี - รับประทานอาหารพร้อมชมวิวภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตู วัดเบซากิ- อาหารค่ำซีฟู๊ดจิมบารัน

เช้า      เดินทางสู่ วัดถ้ำช้าง (Pura Goa Gajah) เป็นวัดที่มีสิ่งโดดเด่นอยู่ที่ตัวปากทางเข้าถ้ำมีการแกะสลักเป็นเศียรใหญ่ยักษ์น่ากลัว มือทั้งสองดูราวกับกำลังง้างทางเข้าถ้ำให้แยกออก เดินทางมาถึงวัดน้ำพุศักสิทธิ์ หรือคนไทยเรียกติดปากว่า วัดเทมภัคสิริงค์  หรือจริงๆแล้วคนบาหลีเรียกว่าวัด Pura Tirta Empul ภายในวัดมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผุดพรายน้ำขึ้นมา ชาวบาหลีล้เคารพบูชาวัดนี้ด้วยเชื่อว่ากำเนิดมาจากพระอินทร์ จึงมีชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำ เก็บน้ำไปดื่มกิน เพราะเชื่อว่าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้สามารถรักษาโรคต่างๆ ขับไล่สิ่งเลวร้ายและเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและตรงทางออกของวัดเทมภัคสิริงค์นี้เองคือตลาดปราบเซียน มีร้านขายของพื้นเมืองต่างๆมากมายให้ท่านได้ใช้ความสามารถในการต่อรองราคาของแบบสุดๆ จึงเป็นที่มาที่คนไทยตั้งชื่อให้กับตลาดแห่งนี้ จากนั้นเดินทางสู่หมู่บ้านคินตามณี เป็นหมู่บ้าน ณ ความสูง 1,500 เมตร ซึ่งท่านจะได้รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ (Gunung Batur) และทะเลสาบาตูร์ (Lake Batur) ที่หมู่บ้านแห่งนี้

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ห์ พร้อมชมวิวภูเขาไฟ 

บ่าย     เดินทางสู่วัดเบซากิ ซึ่งถือเป็นมารดาของปวงวิหาร (Mother of Temple) เป็นสถานที่สวดบูชาที่ใหญ่และสำคัญที่สุดของเกาะ ทุกๆวันจะมีคนบาหลีมาประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งท่านจะสามารถเห็นธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายแบบพื้อนเมือง รวมทั้งการแบกทูนของบูชาบนศีรษะตามแบบบาหลีด้วย

 ค่ำ        รับประทานอาหารทะเลที่ชายหาดจิมบาราน(Jimbaran) ของสดที่จับจากชาวประมงจากหมู่บ้านพร้อมชมความงดงามของชายหาดรูปครึ่งเสี้ยวพระจันทร์ในยามเย็น จากนั้นเดินทางสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันที่สาม 

เช้า   หลังจากรับประทานอาหารเช้า จากนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควร เรานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

หมายเหตุ รายการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของเวลาที่ลูกทัวร์ใช้และขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ประเพณี เทศกาลซึ่งวัดบางแห่ง ไม่สามารถนำนักท่องเที่ยวไปได้หากมีงานประเพณี แต่ทางเราจะแจ้งล่วงหน้าให้ทางท่านทราบ

สำหรับอัตราค่าบริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 เป็นต้นไป โปรดสอบถามได้โดยตรงทาง

ID line : mambalitour  

Email : mambalitour@hotmail.com

Whatsapp : +6281337750593


อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าอาหาร 4 มื้อตามที่ระบุในรายการ

- ค่ารถรับส่งสนามบินและท่องเที่ยวตามสถานที่ที่ระบุตามรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามรายการ

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลระหว่างท่องเที่ยว

- ทางเราจัดเตรียมร่ม โสร่ง แผนที่บาหลี น้ำดื่มไว้บริการท่านด้วยค่ะ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับบาหลี

- ค่าที่พัก 2 คืน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรักรีด ค่าอาหารและเครื่งดื่มที่สั่งพิเศษนอกเหนือจากในรายการที่ระบุ

- ค่าทิปคนขับและมัคคุเทศก์ท้องถิ่นดูแลระหว่างท่องเที่ยว ท่านละ 3$ ต่อวัน จบทริปท่านให้ไกด์ 6$ นักท่องเที่ยว 1 คน

- ค่าระวางกระเป๋าที่มีน้ำหนักเกินจากที่สายการบินระบุไว้

 เอกสารประกอบการเดินทาง

- หนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างเหลือไม่ต่ำกว่าสองหน้า

หมายเหตุ ทางเราจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิเสธการเข้าประเทศอันสาเหตุมาจากการเดินทางที่มีหนังสือเดินทางอายุเหลือไม่ครบ 6 เดือนหรือปฏิเสธการเข้าเมืองในกรณีอื่นๆ

 

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

ขั้นตอนเป็นดังนี้

1.คุณคอนเฟริมกลับมาทางอีเมลย์ ระบุแพคเก็ตที่ต้องการ จำนวนคน ชื่อภาษาอังกฤษที่จะใช้ในการจอง

2.เราจะดำเนินการจองแพคเกจ และส่งรายละเอียดการโอนเงิน 50% ไปให้ พร้อมระบุวันที่ต้องโอนเงินจำนวนดังกล่าว

3.เมื่อคุณโอนเงินทางเราขอให้แจ้งกลับมาทางอีเมลย์อีกครั้ง   เพื่อทางเราจะส่งอีเมลย์และหลักฐานการรับเงินกลับไปให้คุณ

  และการนัดหมายรับคณะที่สนามบินในวันที่มาถึง

4.เงินอีก 50% ที่เหลือ มาชำระเมื่อมาถึงสนามบินได้โดยตรงกับแหม่ม

 -การจองจะสมบูรณ์ เมื่อทางเราได้รับค่ามัดจำ 50% ของราคาแพคเก็ตจากท่าน โดยผ่านบัญชี


นางเปมิกา บุญเจริญ เลขที่บัญชี 745 - 2 - 32560 - 2 
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สำนักงานราษฎร์บูรณะ

ส่วนที่เหลือทางเราขอให้ท่านแลกเป็นเงินสกุลดอลล่าห์ พร้อมทั้งนำสลิปการแลกเงิน ชำระเมื่อมาถึงบาหลีค่ะ

- ถ้าท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน เราออกในนามของบริษัท Mas Tours &Travel เป็นบริษัททัวร์ในบาหลีที่บริหารงานโดยคนไทย มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

 การยกเลิกทัวร์

- ยกเลิกทัวร์ก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางเราคืนเงินให้ทั้งหมด  

- ยกเลิกทัวร์ หลังจาก 10 วัน ทางเราจะเก็บค่ามัดจำทัวร์หรือเก็บค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง

 

view

 เว็บบอร์ด

view